Όροι χρήσης

Ο παρόν ιστότοπος www.antonopoulos-stores.gr αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα προβολής, προώθησης και αγοράς προϊόντων της εταιρείας με την επωνυμία «AΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ELEGANT A.E.», που εδρεύει στον Κορυδαλλό Αττικής (οδός Γρ.Λαμπράκη και Ύδρας αρ.1), με Α.Φ.Μ 998538109 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 44844607000, η οποία θα καλείται εφεξής και για τις ανάγκες των παρόντων «Εταιρεία», o δε ιστότοπος της θα καλείται εφεξής «Ιστοσελίδα».

1. Εισαγωγή

1.1. Οι παρόντες όροι αποτελούν τους «Όρους Χρήσης» της Ιστοσελίδας της Εταιρείας. Οποιοσδήποτε επισκέπτης της Ιστοσελίδας θα καλείται εφεξής «Χρήστης» και οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης, καθώς η περιήγηση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους και τη δέσμευση του Χρήστη. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δε συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης, οφείλει να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και κάθε υπηρεσίας που αυτή παρέχει.

1.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων Χρήσης, χωρίς πρότερη ενημέρωση του Χρήστη, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος για τον έλεγχο και την ενημέρωσή του, τυχόν δε περιήγησή του στην Ιστοσελίδα και χρήση των υπηρεσιών της συνεπάγεται τη συναίνεσή του με τους εκάστοτε αναθεωρημένους όρους χρήσης της.

1.3. Ο Χρήστης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στις παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες, καθώς και για τα τεχνολογικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει για την πρόσβασή του.

2. Λειτουργία Ιστοσελίδας

2.1. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση της Ιστοσελίδας της, προκειμένου να του παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Η Εταιρεία, ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει διακοπή στη χρήση (προσωρινή ή μόνιμη), λάθη ή μεταβολή στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για ζημία προερχόμενη από αδυναμία πρόσβασης ή παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Χρήστη στην Ιστοσελίδα.

2.2. Η Εταιρεία προβάλει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα για την ορθή και ακριβή απεικόνιση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τον τρόπο εμφάνισης των προϊόντων, ο οποίος είναι πιθανό να διαφέρει για λόγους που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. συσκευές και μηχανές αναζήτησης του Χρήστη). Η εξέταση των προϊόντων από το Χρήστη είναι δυνατή μόνο στα φυσικά καταστήματα της Εταιρείας και εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα εκεί.

2.3. Η Ιστοσελίδα της Εταιρείας ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους άλλων ιστοσελίδων, τρίτων προς την Εταιρεία φυσικών ή νομικών προσώπων. Η διαχείριση και το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων ανήκει σε τρίτους και η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τους όρους χρήσης αυτών, των οποίων εκ νέου οφείλει ο Χρήστης οφείλει να λάβει γνώση και να αποδεχτεί. Η περιήγηση του Χρήστη στις ιστοσελίδες αυτές πραγματοποιείται με αποκλειστικά δική του ευθύνη.

2.4. Η Εταιρεία δύναται οποτεδήποτε να τροποποιήσει την Ιστοσελίδα της, όσον αφορά τη δομή, λειτουργία, παρουσίαση, τις κατηγορίες, εφαρμογές και το λογισμικό της, να καταργήσει τμήμα της ή το σύνολό της ή να διακόψει τη λειτουργία της, χωρίς πρότερη ειδοποίηση του Χρήστη. Ο Χρήστης με μόνη την περιήγησή του αποδέχεται και συμφωνεί με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και τις εκάστοτε τροποποιήσεις της.

3. Επιλογές Χρήστη

3.1. Ο Χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη χρήση της Ιστοσελίδας κατά τρόπο νόμιμο, σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και την καλή πίστη. Ο Χρήστης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη, αθέμιτη και καταχρηστική πράξη, βλαπτική προς την Εταιρεία ή τρίτους.

3.2. Ο Χρήστης, προκειμένου να περιηγείται και να απολαμβάνει τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας οφείλει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Η επίσκεψη και περιήγηση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα είναι ελεύθερη και δεν απαιτείται εγγραφή. Ωστόσο, εφόσον ο Χρήστης παρέχει τα προσωπικά του στοιχεία, είναι σύμφωνος για κάθε χρήση τους από την Εταιρεία, όπως προβλέπεται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, είτε η πρόσβαση στον ατομικό λογαριασμό του γίνεται από τον ίδιο είτε από τρίτους
(εξουσιοδοτούμενους ή μη).

3.3. Ο Χρήστης έχει υποχρέωση, κατά την εγγραφή στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας ή κατά την απλή καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων, να παρέχει στην Εταιρεία αληθείς και ακριβείς πληροφορίες, τις οποίες διατηρεί η Εταιρεία για τους σκοπούς και υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση παροχής ανακριβών ή ψευδών πληροφοριών από τον Χρήστη ή σε περίπτωση χορήγησής τους από τρίτο μη εξουσιοδοτούμενο προς τούτο πρόσωπο.

3.4. Ο Χρήστης κατά την επίσκεψή και περιήγηση του στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας ενημερώνεται για τα προϊόντα της Εταιρείας και την εμπορική της παρουσία και έχει τη δυνατότητα (α) να προβεί σε αγορά τους, (β) να προγραμματίσει ραντεβού για πρόβα νυφικού ενδύματος και (γ) να επικοινωνήσει με το Προσωπικό της Εταιρείας για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή παράπονο.

3.5. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να κάνει χρήση κάποιας υπηρεσίας της Εταιρείας ή να προβεί σε αγορά προϊόντων της, έχει τη δυνατότητα (α) να εγγραφεί στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, δημιουργώντας έναν ατομικό λογαριασμό Χρήστη και συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα με τα απαιτούμενα προσωπικά του στοιχεία (οναματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αποστολής προϊόντος, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικό αριθμό και ημεροχρονολογία εκδηλώσεως), (β) να συνεχίσει την περιήγηση του σαν επισκέπτης και να προβεί σε απλή καταχώρηση των άνω προσωπικών του στοιχείων κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, (γ) να συνδεθεί μέσω του τηρούμενου λογαριασμού του στην εφαρμογή facebook ή (δ) να συνδεθεί μέσω της τηρούμενης ηλεκτρονικής του διεύθυνσης στο λογαριασμό google.

3.6. Κατά τη διαδικασία της αγοράς ή του προγραμματισμού ενός ραντεβού στο χώρο της Εταιρείας για πρόβα νυφικού ενδύματος, ο Χρήστης θα πρέπει είτε να συνδεθεί με έναν εκ των ανωτέρω τρόπων, είτε να συνεχίσει σαν επισκέπτης, παραχωρώντας τα απαιτούμενα προσωπικά του στοιχεία στη συνέχεια για την ολοκλήρωση και αποστολή της παραγγελίας.

3.7. Η επικοινωνία του Χρήστη με την Εταιρεία πραγματοποιείται παραχωρώντας τα ως άνω απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία και δηλώνοντας το λόγο επικοινωνίας είτε μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας είτε τηλεφωνικώς στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας στο τηλ. 2105447111 ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@antonopoulos-stores.gr. Τα στοιχεία του Χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία του με την Εταιρεία.

3.8. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας λαμβάνοντας newsletter, εφόσον έχει συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία στα κατάλληλα πεδία στην οικεία κάθε φορά θέση της Ιστοσελίδας και έχει αποδεχτεί τη λήψη ενημερωτικών ειδοποιήσεων.

3.9. Ο Χρήστης δεσμεύεται να μην αποστέλλει, να μην αναρτά τον παραπεμπτικό σύνδεσμο url της Ιστοσελίδας σε άλλες ιστοσελίδες ή διαδικτυακό χώρο, που έχουν περιεχόμενο βίας, ρατσισμού, εξτρεμιστικό ή δυσφημιστικό χαρακτήρα, που προβάλλουν περιεχόμενο με πορνογραφικό, ερωτικό, θρησκευτικό ή πολιτικό χαρακτήρα ή σε κάθε περίπτωση με παράνομο περιεχόμενο ή χαρακτήρα επιζήμιο με οποιοδήποτε τρόπο για την Εταιρεία ή οποιοδήποτε τρίτο.

4. Παραγγελία

4.1. Κατά τη διαδικασία παραγγελίας και αγοράς προϊόντος μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, ο Χρήστης απαιτείται να επιλέξει και τοποθετήσει το προϊόν της αρεσκείας του στην ποσότητα που επιθυμεί στο “καλάθι”, αφού έχει λάβει γνώση των κυρίων χαρακτηριστικών του προϊόντος και αποδεχτεί τους παρόντες όρους χρήσης της Ιστοσελίδας.

4.2. Η συνολική τιμή κάθε προϊόντος περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, κάθε άλλο τέλος και τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής και παράδοσης. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου πληρωμής της παραγγελίας, του τόπου χρέωσης και παράδοσης αυτής, καθώς και της προθεσμίας εντός της οποίας θα παραδοθεί, η δε Εταιρεία δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση αυτής.

4.3. Η παραγγελία του Χρήστη θεωρείται ολοκληρωμένη όταν εμφανίζεται στην οθόνη του η ένδειξη «Σας ευχαριστούμε. Έχουμε λάβει την παραγγελία σας.», ενώ κάθε επιπλέον ενημέρωση για την κατάσταση της παραγγελίας του θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ο ίδιος δηλώσει. Η Εταιρεία, κατά το στάδιο της επεξεργασίας της παραγγελίας του Χρήστη, ελέγχει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και ενημερώνει τον Χρήστη σε περίπτωση εξάντλησης του.

4.4. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την παραλαβή του προϊόντος από το φυσικό καταστήματα της Εταιρείας στην Ελλάδα, αποπληρώνοντας το τίμημα της αγοράς με μετρητά ή κάρτα, κατά την παραλαβή του. Ο Χρήστης θα ενημερωθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος και οφείλει να προσέλθει στο φυσικό κατάστημα εντός της προθεσμία που θα του γνωστοποιηθεί, ειδάλλως η παραγγελία του θα ακυρωθεί και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα φέρει έναντι του Χρήστη εκ της αιτίας αυτής.

4.5. Σε περίπτωση που ο Χρήστης διαπιστώσει διαφορές στην τιμή ενός προϊόντος σε σύγκριση με αυτή του φυσικού καταστήματος και το αντίστροφο, η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη και δεν είναι υποχρεωμένη να καλύψει τη διαφορά. Η τιμή του προϊόντος ισχύει για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της πώλησης του προϊόντος στο Χρήστη. Η μεταβολή της τιμής εκ μέρους της Εταιρείας είναι δυνατή χωρίς πρότερη ειδοποίηση του Χρήστη. Η Εταιρεία δύναται να θέτει σε έκπτωση συγκεκριμένα προϊόντα και να τα επαναφέρει στην αρχική τους τιμή οποτεδήποτε. Οι προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής της τιμής ή των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος, η Εταιρεία δύναται να μην ολοκληρώσει την παραγγελία του Χρήστη και να τον ενημερώσει σχετικά. Σε περίπτωση που ο Χρήστης θεωρεί την τιμή ενός προϊόντος εμφανώς χαμηλή ή υψηλή σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του, δύναται να επικοινωνήσει για περαιτέρω διευκρινήσεις με την Εταιρεία στο τηλ. 2105447111 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@antonopoulos-stores.gr. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης όπως προβλέπεται η διαδικασία, οι όροι και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος στην παράγραφο 9, ενώ η Εταιρεία φέρει ευθύνη έναντι του Χρήστη να παραδώσει το προϊόν με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα.

5. Τρόπος καταβολής τιμήματος – Πληρωμή

5.1. Κατά τη διαδικασία πληρωμής του τιμήματος του προϊόντος, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής έκδοσης απόδειξης λιανικής ή τιμολογίου. Η αποπληρωμή του τιμήματος της αγοράς των προϊόντων γίνεται σύμφωνα με τους κάτωθι τρόπους:

(α) Με τοις μετρητοίς εξόφληση της αξίας του προϊόντος μέσω αντικαταβολής στην εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφοράς (ACS COURIER, YPS, TNT, DHL) κατά την παράδοση της παραγγελίας στον τόπο που έχει επιλέξει ο Χρήστης.

(β) Με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, τηρούμενο στην Τράπεζα ALPHA BANK, με αριθμό ΙΒΑΝ GR84 0140 1740 1740 0232 0002 098 και δικαιούχο ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Στο καταθετήριο της Τράπεζας πρέπει να αναγράφεται η αιτιολογία (αριθμός παραγγελίας ή/και το πλήρες ονοματεπώνυμο του Χρήστη). Ο Χρήστης στη συνέχεια θα αποστείλει είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είτε με μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) το καταθετήριο έγγραφο της Τράπεζας.

(γ) Με χρέωση της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας του Χρήστη μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος χρέωσης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια της συναλλαγής. Είναι δυνατή η επιλογή πληρωμής σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Η Εταιρεία δεν συλλέγει ή αποθηκεύει τα στοιχεία της κάρτας που χρησιμοποίησε ο Χρήστης. Σε περίπτωση που ο Χρήστης διαπιστώσει ότι έγινε κακόβουλη χρήση της κάρτας του από τρίτο μη εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, οφείλει όπως ενημερώσει την Τράπεζα του, προκειμένου να ακυρωθούν τυχόν χρεώσεις της.

(δ) Μέσω του λογαριασμού που τηρεί ο Χρήστης στην υπηρεσία Paypal.

5.2. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση αγοράς και παραγγελίας ενός πακέτου βάπτισης, ο Χρήστης υποχρεούται να καταβάλλει ένα χρηματικό ποσό ως προκαταβολή έναντι του συνολικού τιμήματος στην Εταιρεία με έναν εκ των ανωτέρω τρόπων, κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με την Εταιρεία.

6. Αποστολή και Παράδοση

6.1. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να παραλάβει την παραγγελία του είτε από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας χωρίς καμία επιβάρυνση, είτε να του αποσταλεί στον δηλωθέντα τόπο παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας, κατόπιν της ενημέρωσής του για τις χρεώσεις της εκάστοτε συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών, πριν την ολοκλήρωση της αγοράς. Το ύψος των εξόδων αποστολής ενός προϊόντος διαμορφώνεται με βάση το βάρος και τον όγκο του προϊόντος, τον τρόπο αποστολής και τον τρόπο παράδοσης.

6.2. Ο χρόνος παράδοσης για παραγγελίες εντός Ελλάδος υπολογίζεται στις 2-3 ημέρες. Η παράδοση γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή), εκτός αργιών. Η προθεσμία παράδοσης εκτός Ελλάδος διαφέρει, ανάλογα με τον τόπο αποστολής. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας, άλλα γεγονότα τυχερά και κείμενα πέραν από τη σφαίρα επιρροής της ή στη συνεννόηση μεταξύ της εταιρείας ταχυμεταφορών και του Χρήστη.

6.3. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης, ο Χρήστης δύναται να αναζητήσει την παραγγελία του και να ζητήσει από την Εταιρεία να πραγματοποιήσει την παράδοση σε νέα προθεσμία. Σε περίπτωση άπρακτης παρελεύσεως της νέας αυτής τασσόμενης προθεσμίας, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Με την καταγγελία της σύμβασης, η Εταιρεία επιστρέφει την αξία της παραγγελίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύμφωνα με τον ίδιο τρόπο που ο Χρήστης είχε επιλέξει να καταβάλει το τίμημα.           

6.4. Η κυριότητα των προϊόντων μεταβιβάζεται στο Χρήστη μετά την εξόφλησή τους. Στην περίπτωση που δεν αποσταλεί η παραγγελία με τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών, αλλά επιλέξει ο Χρήστης διαφορετικό τρόπο παράδοσης, τότε ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων μετατίθεται στον Χρήστη από τον χρόνο παραλαβής της παραγγελίας.

7. Περιορισμός ευθύνης

7.1. Η Εταιρεία ενημερώνει το Χρήστη ότι θα πρέπει να διαθέτει τόσο τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό όσο και τα τεχνικά μέσα, ώστε να είναι εφικτή η ασφαλής περιήγησή του στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στο Χρήστη κατά την προσπάθεια πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και κατά την διάρκεια αυτής ή που έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής του υποδομής σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί η συσκευή του Χρήστη μέσω της οποίας περιηγήθηκε στην Ιστοσελίδα, την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Χρήστης.

7.2. Η Εταιρεία δηλώνει στο Χρήστη ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να είναι δυνατή η συνεχής και χωρίς δυσλειτουργίες πλοήγηση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι για λόγους που δεν οφείλονται στην Εταιρεία υπάρχει πιθανότητα να μην είναι δυνατή η συνεχής και απρόσκοπτη περιήγησή του στην Ιστοσελίδα σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπως π.χ. λόγω έλλειψης σύνδεσης στο διαδίκτυο, μη ορθής εμφάνισης μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ή/και σελίδας, μη ορθής λειτουργίας μιας εφαρμογής, μη ορθής εμφάνισης περιλαμβανομένων φωτογραφιών, εικαστικών στις εκάστοτε σελίδες της Ιστοσελίδας, κ.λ.π. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι για τέτοιου είδους τυχόν προβλήματα, δεν δύναται να προβάλει ουδεμία αξίωση κατά της Εταιρείας.

7.3. Η Εταιρεία δηλώνει προς το Χρήστη και ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο τελευταίος ευθύνεται αποκλειστικά για την κατανόηση του συνόλου των πληροφοριών, τα οποία περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα και για την περαιτέρω ενδεχόμενη χρήση τους εκ μέρους του, ενώ δεν έχει δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Εταιρείας εκ της ως άνω αιτίας.

7.4. Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της διαθεσιμότητάς ή μη των προϊόντων. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της παραγγελίας στον Χρήστη λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας της ιδίας, την αποκλειστική ευθύνη φέρει η Εταιρεία.

8. Εγγύηση

8.1. Η Εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει το προϊόν χωρίς πραγματικά ελαττώματα και με τις συνομολογημένες ιδιότητες, η ύπαρξη των οποίων αποδεικνύεται, μόνον εάν έχουν συμφωνηθεί εγγράφως. Στις περιπτώσεις ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, ο χρήστης δικαιούται κατ’ επιλογήν του (α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, (β) να μειώσει το τίμημα, (γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Η Εταιρεία οφείλει να πραγματοποιήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του Χρήστη και σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος, η Εταιρεία οφείλει να προβεί στις ως άνω ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

8.2. Η Εταιρεία παρέχει στο Χρήστη εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος, διάρκειας έως 2 έτη για κοσμήματα και έως 1 έτος για ωρολόγια καθώς και τη δυνατότητα δωρεάν επισκευής (service) ή κατά την ανέλεγκτη κρίση της Εταιρείας, τη δωρεάν αντικατάσταση αυτών. Κατόπιν της χρονικής λήξεως της εγγύησης, η Εταιρεία δεσμεύεται όπως παρέχει στο Χρήστη τη δυνατότητα επ’ αμοιβή επισκευής του προϊόντος.

8.3. Η εγγύηση αφορά ζημίες και βλάβες του προϊόντος, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τη συνήθη χρήση αυτού και δεν καλύπτει ζημίες οι οποίες επήλθαν λόγω κακής χρήσης από τον Χρήστη, από εξωτερικούς παράγοντες, λόγω ανωτέρας βίας ή άλλα γεγονότα τυχερά και κείμενα πέραν από τη σφαίρα επιρροής της. Η εγγύηση αναγράφεται στα χαρακτηριστικά έκαστου προϊόντος και αρχίζει από την απόκτηση της φυσικής κατοχής του προϊόντος από το Χρήστη ή από εξουσιοδοτούμενο από αυτόν, τρίτο πρόσωπο. Η εγγύηση καλύπτει την επιδιόρθωση του προϊόντος, εφόσον το προϊόν έχει ελεγχθεί από το εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών – ωρολογοποιών και διαπιστωθεί ότι φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, ενώ δεν ισχύει σε περίπτωση προηγούμενης επέμβασης από μη εξουσιοδοτημένο από την Εταιρεία τεχνικό. Σε περίπτωση αντικατάστασης ανταλλακτικών του προϊόντος από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη ή από τον Οίκο κατασκευής του, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη αν το ανταλλακτικό δεν είναι πλέον διαθέσιμο ή σε έλλειψη.

8.4. Κατά τη διάρκεια που ισχύει η εγγύηση, τα έξοδα αποστολής του προϊόντος προς επισκευή στην Εταιρεία επιβαρύνουν την Εταιρεία, εφόσον πραγματοποιηθεί με μία από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφοράς (ACS COURIER, UPS, TNT, DHL), διαφορετικά επιβαρύνουν τον χρήστη. Τα έξοδα για την επαναπροώθηση στον χρήστη του ορθού/αντικατασταθέντος ή επιδιορθωμένου προϊόντος, επιβαρύνουν την Εταιρεία.

9. Ακύρωση παραγγελίας, υπαναχώρηση, επιστροφή, αντικατάσταση προϊόντος

9.1. Ο χρήστης δύναται να ακυρώσει την παραγγελία του είτε κατά τη διαδικασία της παραγγελίας και πριν την ολοκλήρωσή της, αφαιρώντας το προϊόν από το “καλάθι” αγορών του, είτε μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας και ενώ είναι σε εκκρεμότητα, επικοινωνώντας με την Εταιρεία στο τηλ. 2105447111 ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@antonopoulos-stores.gr.

9.2. Ο χρήστης, δεδομένου ότι προβαίνει σε εξ αποστάσεως αγορά και εκτός εμπορικού καταστήματος σύμβαση, έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, χωρίς να αναφέρει τους λόγους αυτής. Κατόπιν αγοράς του προϊόντος, ο χρήστης δικαιούται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από τον ίδιο ή από το μεταφορέα της επιλογής του, εφόσον έχει επιλέξει διαφορετικό μεταφορέα από αυτόν που προσέφερε η Εταιρεία ή γενικά από κάθε τρίτο πρόσωπο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η υπαναχώρηση από τη σύμβαση τερματίζει την υποχρέωση των συμβαλλόμενων μερών για εκτέλεση της σύμβασης.

Όταν ο χρήστης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του και αφού έχει συμπληρώσει το σχετικό υπόδειγμα εντύπου ή έχει ενημερώσει με οποιονδήποτε τρόπο την Εταιρεία, οφείλει να επιστρέψει το προϊόν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή της ενημέρωσης της Εταιρείας και η Εταιρεία, αφού παραλάβει και ελέγξει το προϊόν, θα επιστρέψει την αξία του, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα με τα οποία έλαβε τα χρήματα από τον χρήστη. Ο Χρήστης βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος στην Εταιρεία. Ο χρήστης δύναται να επιστρέψει ο ίδιος το προϊόν στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας.

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει το προϊόν αλλά όχι να το χρησιμοποιήσει, ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε τυχόν μείωση της αξίας του, εφόσον έχει χρησιμοποιήσει το προϊόν σε βαθμό μεγαλύτερο από αυτόν που είναι αναγκαίος για να προσδιοριστούν η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία του. Προκειμένου να προσδιοριστούν η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των προϊόντων, ο χρήστης θα πρέπει να τα χειρίζεται και να τα εξετάζει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα του επιτρεπόταν να το πράξει στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας. Με την επιστροφή του προϊόντος, δεν πρέπει να έχει αφαιρεθεί ή φθαρεί το ειδικό καρτελάκι της Εταιρείας και η ετικέτα του προϊόντος, ούτε να έχει τροποποιηθεί το προϊόν με οιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να προσαρμοστεί στις επιθυμίες και ανάγκες του Χρήστη. Το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται πλήρως στην αρχική του συσκευασία, εντός του ειδικού κουτιού μεταφοράς ωρολογίων και κοσμημάτων από προστατευτικό υλικό τύπου φελιζόλ εξωτερικά, με ειδικό προστατευτικό σπογγοειδές υλικό στο εσωτερικό τμήμα της συσκευασίας. Το προϊόν καθώς και όλα τα περιεχόμενα της εκάστοτε συσκευασίας, δε θα πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις ή φθορές και θα πρέπει να συνοδεύονται από το καρτελάκι αλλαγής. Ο Χρήστης δηλαδή οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην Εταιρεία κατάλληλο για επαναπώληση. Η ως άνω επιστροφή δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με την προσκόμιση του πρωτότυπου αποδεικτικού πώλησης από το Χρήστη. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η επιστροφή προϊόντος κατηγορίας Smartwatch, από τη στιγμή που εκείνο ενεργοποιήθηκε.

Η Εταιρεία, υποχρεούται να επιστρέψει την αξία του προϊόντος στο Χρήστη, αφού παραλάβει και ελέγξει το προϊόν.

9.3. Εναλλακτικά, ο Χρήστης δύναται εντός 14 ημερολογιακών ημερών να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο προϊόν ίσης αξίας ή και μεγαλύτερης, καταβάλλοντας το υπόλοιπο ποσό. Ο Χρήστης δεν επιβαρύνεται με τα νέα έξοδα αποστολής.

9.4. Οι ως άνω προβλέψεις ισχύουν αποκλειστικά για παραγγελίες που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, αφορούν δηλαδή εξ αποστάσεως αγορά και εκτός εμπορικού καταστήματος σύμβαση.

10. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

10.1. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς κατηγορίες, σελίδες, κείμενα, σήματα, λογότυπα, φωτογραφίες και εικόνες, γραφικά, σχέδια, ήχο και video, υπηρεσίες και γενικά κάθε λογής αρχεία και λογισμικά της Εταιρείας, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτής Εταιρείας ή/και τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεομένων με αυτή, προστατευόμενο από το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο και συμβάσεις. Περαιτέρω, το όνομα της Εταιρείας ή οποιοδήποτε κατοχυρωμένο ή μη σήμα ή διακριτικό γνώρισμα αυτής, αποτελεί ομοίως πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, προστατευόμενη ως ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα χρήσης του ονόματος ή του σήματος ή του διακριτικού γνωρίσματος της Εταιρείας και δε μπορεί να εμπορευθεί, αντιγράψει, αλλοιώσει, αναπαράξει, αναμεταδώσει ή διανείμει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεσή της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων

10.2. Ο Χρήστης δύναται να περιηγείται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και να κάνει χρήση των υπηρεσιών που του παρέχονται, ωστόσο δεν μπορεί να προβαίνει στην με οποιοδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήση της, χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι μπορεί να χρησιμοποίει την Ιστοσελίδα μόνο για προσωπική του χρήση και απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο από την πλευρά του εκμετάλλευση μέρους ή/και του συνόλου της Ιστοσελίδας για εμπορικό ή εν γένει οικονομικό σκοπό ή/και αιτία, της Εταιρείας επιφυλασσόμενης να αξιώσει από τον Χρήστη την αποκατάσταση κάθε θετικής ή/και αποθετικής ζημίας ήθελε προκληθεί από τη μη τήρηση εκ μέρους του Χρήστη, των άνω περιορισμών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση ως προς το δικαίωμα αναπαραγωγής του περιεχομένου της Ιστοσελίδας της Εταιρείας ή προκειμένου ο Χρήστης να αιτηθεί τη λήψη της συγκατάθεσής της για την αναπαραγωγή του περιεχομένου της, ο Χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@antonopoulos-stores.gr καθώς και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2105447111.

11. Ενημερωτικά και προωθητικά μηνύματα (Newsletter)

Ο Χρήστης, με την εγγραφή του, τη συμπλήρωση των προσωπικών του στοιχείων για την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας, τον προγραμματισμό ενός ραντεβού για πρόβα νυφικού ενδύματος ή τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, μπορεί να αποδέχεται την εγγραφή του στο Newsletter της Εταιρείας, προκειμένου να λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με τα προϊόντα και την εν γένει εμπορική παρουσία της Εταιρείας. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο Χρήστης, χρησιμοποιούνται μόνον κατόπιν της ως άνω συγκατάθεσής του και για ενημερωτικούς, προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, μέσω της διενέργειας έρευνας ικανοποίησης των πελατών/χρηστών της. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του και να αιτηθεί τη διαγραφή του από τη λίστα παραληπτών ενημερωτικών μηνυμάτων, καθώς και να επικαιροποιήσει τα στοιχεία τα οποία έχει δηλώσει, κατά τα ισχύοντα στην Πολιτική Απορρήτου.

12. Προστασία προσωπικών δεδομένων

12.1. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν τις προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες ταυτοποιούν ένα φυσικό πρόσωπο, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο τηλεφωνικός αριθμός, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ, όπως επίσης και τις πληροφορίες οι οποίες δεν αποκαλύπτουν το όνομα, αλλά μπορούν να συσχετιστούν με τον Χρήστη ή τη συσκευή του, ώστε να ταυτοποιούν ατομικά το συγκεκριμένο πρόσωπο.

12.2. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με μόνο σκοπό την εκτέλεση της Σύμβασης και την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή τον προγραμματισμό ενός ραντεβού. Ο Χρήστης συμπληρώνοντας τα προσωπικά του στοιχεία (κατά την εγγραφή ή την απλή καταχώριση τους) ή παραχωρώντας τα (μέσω της σύνδεσης του χρήστη με το λογαριασμό του στην εφαρμογή facebook ή με την ηλεκτρονική του διεύθυνση google) παρέχει τη συναίνεσή του στην Εταιρεία να επεξεργαστεί αυτά τα δεδομένα, προς εξυπηρέτηση των προαναφερόμενων σκοπών.

12.3. Η Εταιρεία δηλώνει ότι για την ασφαλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα κάνει χρήση απομονωμένων servers στο εξωτερικό. Οι πληροφορίες που παρέχει στην Εταιρεία ο Χρήστης κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της Εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιούνται για ταυτοποίηση και πιστοποίηση των στοιχείων του Χρήστη και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του και την αποστολή του προϊόντος ή τον προγραμματισμού ενός ραντεβού. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα γνωστοποιούνται εκτός της Εταιρείας, αλλά θα φυλάσσονται από αυτήν με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, διασφαλίζοντας την τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

12.4. Η Εταιρεία ενημερώνει σε κάθε περίπτωση το Χρήστη ότι θα τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη που συλλέγει μέσω της δήλωσης στοιχείων, για χρονικό διάστημα ανάλογο με το χρόνο που δύναται να απαιτηθεί εντός των πλαισίων του σκοπού της επεξεργασίας για τον οποίο έχουν συλλεγεί, καθώς και σε κάθε περίπτωση που η τήρηση επιβάλλεται λόγω νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Οι πληροφορίες αυτές θα παραμένουν στην κατοχή της Εταιρείας και δεν θα διαγράφονται, για σκοπούς αρχειοθέτησης, όμως δεν θα χρησιμοποιούνται ή κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη συναίνεση του Χρήστη, εκτός εάν τούτο απαιτηθεί από το Νόμο. Οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να διαγραφεί, κατόπιν αίτησης του Χρήστη.

12.5. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για να παράγει στατιστικά στοιχεία προκειμένου να βελτιώσει ή να προωθήσει τις υπηρεσίες της. Καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν θα προσδιορίζει την ταυτότητα του Χρήστη.

12.6. Ο Χρήστης, ο οποίος έχει προβεί σε δήλωση στοιχείων μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει κατά περίπτωση το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία, φορητότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και διαγραφής των δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εκ μέρους του Χρήστη μπορεί πραγματοποιηθεί με την αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@antonopoulos-stores.gr.

12.7. Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα και υποχρεώσεις απορρέουν από το Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και η Εταιρεία ενημερώνει το Χρήστη ότι διατηρεί δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Υπεύθυνος Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «AΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

12.8. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή/και ερώτηση αναφορικά με την πολιτική απορρήτου και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@antonopoulos-stores.gr, καθώς και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2105447111.

13. Cookies

13.1. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies στην Ιστοσελίδα της για να βελτιώσει την χρήση της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση του επισκέπτη/Χρήστη στην Ιστοσελίδα, τα οποία η Ιστοσελίδα εγκαθιστά στον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/Χρήστης. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συλλεχθούν προσωπικές πληροφορίες από τον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή άλλη συσκευή του Χρήστη.

13.2. Τα cookies είναι απαραίτητα για την διευκόλυνση και βελτίωση της πρόσβασης του επισκέπτη/Χρήστη, για την προσαρμογή διαφημιστικού ή άλλου περιεχομένου ώστε να απεικονίζονται οι ιδιαίτερες ανάγκες (απομνημόνευση γλώσσας, χώρας κλπ) και τα ενδιαφέροντά του, για την βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων κλπ, χωρίς να βλάπτουν τον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή άλλη συσκευή του επισκέπτη/Χρήστη. Τα cookies μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση ανώνυμων στατιστικών, προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος κατά τον οποίο το κοινό χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα, προκειμένου να βελτιωθεί η δομή και το περιεχόμενό της. Δεν μπορεί να εξακριβωθεί η προσωπική ταυτότητα του επισκέπτη/Χρήστη από τις πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies. Η Εταιρεία δεν αποθηκεύει ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης όπως είναι ο κωδικός πρόσβασης, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κλπ, στα cookies που χρησιμοποιεί.

13.3. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να περιορίσει τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και να καθυστερήσει ή/και να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αυτή λειτουργεί.

13.4. Τα cookies διατηρούνται για χρονικό διάστημα 30 ημερών.

13.5. Η Εταιρεία ενημερώνει το Χρήστη ότι χρησιμοποιεί τα εξής cookies :

● Το cookie _gid το οποίο προσφέρει δυνατότητα συλλογής πληροφοριών για τις επισκέψεις συγκεκριμένων σελίδων εκ μέρους του Χρήστη και την περαιτέρω στατιστική ανάλυση των πληροφοριών αυτών

● Το cookie _ga το οποίο προσφέρει δυνατότητα συλλογής πληροφοριών για τις επισκέψεις συγκεκριμένων σελίδων εκ μέρους του Χρήστη και την περαιτέρω στατιστική ανάλυση των πληροφοριών αυτών

● Το cookie για την υπηρεσία google analytics που επιτρέπει στην Εταιρεία να συγκεντρώνει στοιχεία της Ιστοσελίδας και να προβαίνει σε στατιστική ανάλυσης της χρήσης της Ιστοσελίδας εκ μέρους των επισκεπτών.

● Για μέτρηση στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τις επιλογές του Χρήστη όπως από ποια σελίδα επισκέφθηκε το Διαδικτυακό χώρο

● Το cookie για την υπηρεσία doubleclick.net , η οποία ανήκει στη google και επιτρέπει στην Εταιρεία να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα clicks εκ μέρους των επισκεπτών σε διαφημίσεις.

Η Εταιρεία ενημερώνει το Χρήστη ότι η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή/και υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, των κοινωνικών δικτύων συμπεριλαμβανομένων. Η Εταιρεία ενημερώνει το Χρήστη ότι οι ιστοσελίδες των τρίτων αυτών προσώπων διέπονται από τη δική τους πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την οποία η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη και ενημερώνει το Χρήστη ότι είναι χρήσιμο και σκόπιμο να λαμβάνει γνώση αυτών πριν την περιήγηση του σε αυτές.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

14.1 Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

14.2 Κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με την εφαρμογή ή ερμηνεία των παρόντων Όρων, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.