Πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ELEGANT Α.Ε.», που εδρεύει στον Κορυδαλλό Αττικής (οδός Γρ.Λαμπράκη και Ύδρας αρ.1) με Α.Φ.Μ 998538109 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 44844607000, η οποία θα καλείται εφεξής και για τις ανάγκες των παρούσας «Εταιρεία», συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της www.antonopoulos-stores.gr, οι οποίοι θα καλούνται εφεξής στην παρούσα «Χρήστες», κατά τα ισχύοντα στην εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ε.Ε. 2016/679.

 1. (DPO):

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή/και πληροφορία ως προς την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων του, ο Χρήστης δύναται να επικοινωνήσει απευθείας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ως ακολούθως:

Υπεύθυνος: AΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τηλ. επικοινωνίας: 2105447111

E-mail: info@antonopoulos-stores.gr

Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν τις προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες ταυτοποιούν ένα φυσικό πρόσωπο, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο τηλεφωνικός αριθμός, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ημερομηνία γέννησης κλπ, όπως επίσης και τις πληροφορίες οι οποίες δεν αποκαλύπτουν το όνομα, αλλά μπορούν να συσχετιστούν με τον Χρήστη ή τη συσκευή που χρησιμοποιεί, ώστε να ταυτοποιούν ατομικά το συγκεκριμένο πρόσωπο. Τα δεδομένα, τα οποία δύναται να ταυτοποιήσουν το Χρήστη και επεξεργάζεται η Εταιρεία είναι:

 • Ονοματεπώνυμο του Χρήστη
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Διεύθυνση αποστολής προϊόντος
 • E-mail
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό)
 • Ημεροχρονολογία εκδηλώσεως

Ως μη προσωπικά δεδομένα προσδιορίζονται οι πληροφορίες που ενδέχεται να αντιστοιχούν σε ένα πρόσωπο, αλλά δεν επαρκούν μόνες αυτές για την ταυτοποίησή του, την με οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνία με αυτό και τον εντοπισμό του. Τέτοιες πληροφορίες, οι οποίες δεν αποθηκεύονται από την Εταιρεία είναι:

 • Ο τύπος του περιηγητή που χρησιμοποιεί ο Χρήστης
 • Η ημερομηνία και ώρα υποβολής του αιτήματος κάθε Χρήστη
 • Η τοπική ώρα ζώνης
 • Η επιλογή γλώσσας
 • Ο ιστότοπος αναφοράς
 • Η χρησιμοποιούμενη συσκευή
 • H IP Address του Χρήστη

Επικοινωνία: Η Εταιρεία παρέχει στο Χρήστη τη δυνατότητα επικοινωνίας με αυτήν, κατόπιν συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας επικοινωνίας. Στη φόρμα αυτή, του ζητείται να συμπληρώσει τα στοιχεία του, εκ των οποίων άλλα είναι υποχρεωτικά και επισημασμένα με αστερίσκο (*) και άλλα προαιρετικά. Τα υποχρεωτικά στοιχεία είναι το ονοματεπώνυμο του Χρήστη, η διεύθυνση e-mail και το μήνυμά του, ενώ τα προαιρετικά, το τηλέφωνο επικοινωνίας, η διεύθυνση κατοικίας, ο ταχυδρομικός κώδικας, η πόλη και η χώρα. Η Εταιρεία φυλάσσει και προστατεύει τα άνω προσωπικά στοιχεία και τα χρησιμοποιεί μόνον για την επικοινωνία της με το Χρήστη. Ουδεμία ευθύνη φέρει για την ανακρίβεια ή αναλήθεια των πληροφοριών που της παρέχει ο Χρήστης ή τη χορήγησή τους από τρίτο μη εξουσιοδοτούμενο προς τούτο πρόσωπο.

Αποστολή ενημερωτικών, προωθητικών και διαφημιστικών μηνυμάτων: Η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στο Χρήστη, να εγγραφεί στο Newsletter της. Τα προσωπικά δεδομένα που έχει χορηγήσει ο Χρήστης, δύναται να χρησιμοποιηθούν για ενημερωτικούς, προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, μέσω της διενέργειας έρευνας ικανοποίησης των πελατών/χρηστών της, μέσω της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μόνον κατόπιν της συγκατάθεσης του Χρήστη. Ο Χρήστης λαμβάνει τα ανωτέρω μηνύματα για όσο χρονικό διάστημα αυτός επιθυμεί και δύναται να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, μέσω της επιλογής απεγγραφής του.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με μόνο σκοπό την παροχή των άνω υπηρεσιών. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, ο Χρήστης παρέχει τη συναίνεσή του στην Εταιρεία να επεξεργαστεί αυτά τα δεδομένα, προς εξυπηρέτηση των άνω υπηρεσιών.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται αποκλειστικά η ίδια τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, δια της χρήσης κατάλληλων ηλεκτρονικών και πληροφοριακών συστημάτων και της εισαγωγής τους στην ειδικά διαμορφωμένη βάση δεδομένων της (ηλεκτρονική ή/και χειρόγραφη).

Η Εταιρεία δύναται να χορηγήσει και διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες του Χρήστη σε συνεργαζόμενες εταιρείες, παραμένοντας ωστόσο η ίδια υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, μπορεί να συλλεχθούν από την Εταιρεία και δια της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, όπως αυτός ή εντολέας αυτού τα καταχώρησε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ή όπως υπάλληλος της Εταιρείας τα καταχώρησε στο ειδικά διαμορφωμένο σύστημά της (χειρόγραφο ή/ ηλεκτρονικό) ή των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών.

 • Διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων:

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων κάθε Χρήστη, διαφέρει κατά περίπτωση, ανάλογα με τη σχέση του με την Εταιρεία, επομένως:

Δικαίωμα πρόσβασης: Ο Χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που συλλέχθηκαν προκειμένου να έχει επίγνωση και να επαληθεύει τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Ακόμη, έχει δικαίωμα να ενημερώνεται για την επεξεργασία καθώς και να έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε συναφείς πληροφορίες.

Δικαίωμα διόρθωσης: Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα, μέσω συμπληρωματικής δήλωσης στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, να διορθώσει ανακριβή ή να συμπληρώσει ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν για επεξεργασία με τη συγκατάθεσή του, ή για λόγους προστασίας των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας. Το ανωτέρω δικαίωμα υπόκειται σε περιορισμούς, όπως ενδεικτικώς σε περίπτωση δημοσίου συμφέροντος και υποχρεωτικής επεξεργασίας εκ νόμου προβλεπόμενης.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Ο Χρήστης δικαιούται να εξασφαλίζει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν:

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Ο Χρήστης δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων δε θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία τους, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Εάν η επεξεργασία αφορά σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ, ο Χρήστης των προσωπικών δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα προσωπικά του δεδομένα σε προσβάσιμη μορφή και να τα επεξεργάζεται σε κοινώς χρησιμοποιούμενη μέθοδο. Ακόμη, παρέχεται το δικαίωμα στο Χρήστη να αιτηθεί στην Εταιρεία, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβαστούν τα δεδομένα που παρασχέθηκαν σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Το δικαίωμα αυτό υπάρχει για τα προσωπικά δεδομένα των οποίων η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα είτε με τη συγκατάθεση του Χρήστη είτε κατ’ εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

 Ο Χρήστης προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του, μπορεί να απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας στο Τηλ. επικοινωνίας: 2105447111 και στο E-mail: info@antonopoulos-stores.gr.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: (www.dpa.gr)

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr και complaints@dpa.gr

 • Προστασία και Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, ασφαλούς επεξεργασίας και φύλαξης των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της, προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις απώλειας, καταστροφής, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, στο μέτρο του εφικτού. Η Εταιρεία δε μπορεί ωστόσο να εγγυηθεί ότι δε θα γίνει η ίδια αντικείμενο κακόβουλων ενεργειών εις βάρος της, επηρεάζοντας έμμεσα το Χρήστη.

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.